Wikia

BlazBlue Wiki

Taro Sasagae/Image Gallery

< Taro Sasagae

726pages on
this wiki
Comments0

Manga

Volumes

Chapters

Chronophantasma Extend

Remix Heart Gaiden

Illustrations

Around Wikia's network

Random Wiki