Wikia

BlazBlue Wiki

Hibiki Kohaku/Miscellaneous

< Hibiki Kohaku

726pages on
this wiki
Comments0

Profile (tab, icon)
Image gallery (tab, icon)
Command list (tab, icon)
Combo list (tab, icon)
Quote list (tab, icon)
Miscellaneous (tab, icon)
Profile Image gallery Command list Combo list Quote list Miscellaneous

Musical themes

Title Description Used in
in the shadows Hibiki's theme BlazBlue: Centralfiction

Stages

Stage name Description Used in
Skyship Travel broadends mind. BlazBlue: Centralfiction

Around Wikia's network

Random Wiki